Начало
Проект „Твоят час“

Проект „Твоят час“

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Твоят час – МОН

Срокът за регистрация в системата на всички заинтересовани, работещи по проекта се удължава до 12.10.2016 г., включително. Целта е да се даде възможност на всички да направят регистрация на търсените и предлагани извънкласни дейности.

Заповед № РД 09-1508/ 06.10.2016 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Инструкция за изпълнение на дейностите по проекта:

Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

(ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

Целева група:

Учениците от 1 до 12 клас от държавните и общинските училища, включително и с образователни дефицити и ниска мотивация за учене, които са в риск от преждевременно напускане на училище.

Специфични цели на проекта:

 • Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 • Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 • Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 • Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;

Всяко училище разработва и прилага училищни механизми за идентифициране на:

 • индивидуалните интереси на учениците за включването им в предпочитани от тях ИД;
 • образователните дефицити на учениците и задължителните дейности, по които срещат затруднение в образованието си;
 • междуучилищни инициативи и изяви.

Дейности за преодоляване на обучителните затруднения:

 • Идентифициране на целите и очакваните резултати, които ще се постигнат;
 • Разработване и водене на документация на групата – тематична програма, времеви график на провеждане, дневник на групата, портфолио на всеки ученик, което включва и индивидуална образователна карта за всеки ученик;
 • Осигуряване на необходимите за дейността материали, вкл. и електронни продукти;
 • Отчитане на изпълнението на дейностите – анализ на причините, свързани с ОЗ и отчитане на индивидуалния напредък на всеки ученик;
 • Съвместни дейности с родителя/настойника за определяне на формите на взаимодействие – родителски среща на групата, индивидуална среща с ръководителя на групата, дискусионни срещи, анкетни проучвания и присъствие при провеждане на заниманията и други организирани изяви.

Извънкласни дейности по интереси

 • Идентифициране на целите и очакваните резултати, които ще се постигнат;
 • Разработване на документация – дневник на групата, тематична програма, график на провеждане и др.;
 • Осигуряване на необходимите за дейността материали, вкл. и електронни продукти;
 • Осигуряване на условия за редовно провеждане и мониторинг;
 • Отчитане на изпълнението на дейностите.

Съвет „Твоят час“

 • За наблюдение и оценка на дейностите по проекта, изпълнявани от училищата, се създават съвети за обществен мониторинг „Твоят час“;
 • Съветът „Твоят час“ е орган за мониторинг на училищно ниво, основан на принципа на сътрудничество между училището, родителите на учениците, общината, на чиято територия се намира училището и представители на неправителствени организации и/или на местната общественост и училищната общност.

Очаквани резултати:

 • Развитие на потенциала за учене, разгръщане на заложбите и способностите в избрани от учениците области;
 • Преодоляване на образователните дефицити и пълноценно участие в образователния процес;
 • Образователна интеграция чрез формиране на общности на интереси;
 • Повишаване на мотивацията за учене и придобиване на по-висока увереност в собствените сили и знания;
 • Придобиване на знания и компетентности, които не са част от задължителната училищна подготовка.

Членове на съвета „Твоят час“:

 • Председател: Десислава Миленова
 • Секретар: Венислава Василева
 • Веселин Праматаров
 • ц.г.з. Дорианна Димитрова
 • т.д. Верджиния Велинова

Указания
Анкетна карта
Индивидуална образователна карта
Заявление и декларация за информирано съгласие – бланка