Начало
Възобновяват присъствените учебни занятия за всички класове
mz-logo

Възобновяват присъствените учебни занятия за всички класове

Уважаеми ученици, родители и колеги,
От 15 февруари 2021 година се възобновяват присъствените учебни занятия за всички класове от ПГ до 12 клас при строго спазване на противоепидемичните мерки!
Учениците от 5 до 12 клас задължително носят маска и в клас!
За учителите маските също са задължителни и в клас!
Успешна нова седмица!
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Министър на здравеопазването
З АП О В Е Д
за допълнение на Заповед No РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед No РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед No РД-01-20 от 15.01.2021 г. и Заповед
No РД-01-52 от 26.01.2021 г.
На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение No 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение No 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение No 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение No 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение No 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение No 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение No 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение No 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение No 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Допълвам Заповед No РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед No РД- 01-718 от 18.12.2020 г., Заповед No РД-01-20 от 15.01.2021 г. и Заповед No РД-01-52 от 26.01.2021 г., като създавам т. 1ж:
„1ж. Независимо от графика по т. 1г и при спазване на насоките по т. 1е, от 15.02.2021 г. се допуска провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището”.
2. Заповедта влиза в сила от 15.02.2021 г.
3. Заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции, на министрите, на областните управители и на кметовете на общини, и да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ,
дм Министър на здравеопазването