Начало
„Образование за утрешния ден“

„Образование за утрешния ден“

Проект BG05M20P001-2.012-0001 – „Образование за утрешния ден“

Финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.