Начало
Обществен съвет

Обществен съвет

На проведеното на 12.12.2016 г. учредително събрание на родителите за избор на членове на Обществен съвет към 66 СУ „Филип Станиславов“ се избраха следните членове:

 • В основния състав на Обществения съвет вземат участие:
  1. Валерия Александрова Панайотова – Председател на Обществения съвет;
  2. Дорианна Делчева Димитрова – Секретар на Обществения съвет;
  3. Катя Сайкова Исайева-Симеонова – Член на Обществения съвет;
  4. Мариана Димитрова Христова – Член на Обществения съвет;
  5. Димитър Узунов – Зам.-кмет на район „Овча купел“;
 • Резервни членове:
  1. Петя Пешева Николова;
  2. Мила Пламенова Димитрова-Стийл;
  3. Иван Дончев Йорданов;
  4. Юлия Банкова Хараланова;

На 12.12.2016 г. от 18:00 ч. в зала „Учим и творим заедно“ на училището, ул. „Букет.“ № 29, ще се проведе събрание на родителите при следния дневен ред:

 • Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата.
 • Избор на състав/членове и резервни членове на Обществен съвет към 66 СУ „Филип Станиславов“.

Чл. 16. (1) Общественият съвет в училището:

1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението ѝ;

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на училището;

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет;

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

6. съгласува училищния учебен план;

7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти на всеки 4 години;

8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10. дава становище по училищния план-прием;

11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;