Прием в I клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

За новата учебна 2023/2024 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.

На 24.04.2023 г. ще се обявят свободните места за I клас.

От 24.04.2023 г. до 18.00 ч. на 04.06.2023 г. ще се актуализират профили и ще се заявяват кандидатури. Всеки родител трябва да провери/създаде профил на детето си и да въведе правилно данните в системата. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.

На 05.06.2023 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас.

Записването на приетите на първо класиране ученици в първи клас в 66. СУ за учебната 2023-2024 г. е от 09:00 ч. на 06.06.2023 г. до 17:00 ч. на 15.06.2023 г. вкл. всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч. с изключение на 13.06. и 16.06. поради провеждане на национални външни оценявания.

Записването на приетите на второ класиране е от 19.06.2023 г. до 23.06.2023 г. от 09:00 до 16:00 ч.

Необходими документи:

  1. Заявление – генерира се автоматично в системата (има възможност за принтиране на място);
  2. Копие от Акт за раждане на детето;
  3. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група (издава се от детската градина);
  4. При наличие на специални образователни потребности – копие от документацията.

План-прием за първи клас:
2 паралелки х 22 ученици

Кандидатстването за първи клас се извършва онлайн на адрес:

https://kg.sofia.bg

 Ръководство за потребители на Информационната система за прием на ученици в първи клас

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2023-2024

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

https://sofia.obshtini.bg/doc/3399028


Критерии за прием на първокласници в 66 СУ „Филип Станиславов“.

Район на прием на 66 СУ.