Начало
Целева помощ за семейства на деца до 14 годишна възраст
31522

Целева помощ за семейства на деца до 14 годишна възраст

Целева помощ за семейства на деца до 14 годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка:

Изисквания:

 1. единият или и двамата работещи родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да работи дистанционно и няма възможност да използва платен отпуск;
 2. ако е останал без работа, но няма право на обезщетение за безработица или то е по-малко от средномесечния доход (изисква се задължителна регистрация в дирекция „Бюро по труда“);
 3. ако е самоосигуряващ се и не може да упражнява занятието си поради въведените ограничения;
 4. не трябва да получава обезщетение за отглеждане на дете до 1 година;
 5. не трябва да получава обезщетение за бременност и раждане;
 6. децата да не са настанени извън семейството по Закона за закрила на детето;
 7. ако децата се обучават синхронно от разстояние в електронна среда или не посещават детски ясли, градини и предучилищни групи поради въведените ограничения;
 8. средномесечния доход на член от семейството за предходния месец трябва да е по-нисък или равен на минималната работна заплата;
 9. помощта се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца по Закона за закрила на детето.

Размер на помощта:

 1. за семейства с едно дете е до размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната (610 лв. за 2020 г.).
 2. за семейства с две и повече деца е до 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната (915 лв. за 2020 г.).

Когато броят на работните дни, през които децата не посещават детски ясли и детски градини, както и ако се обучават синхронно от разстояние, е до 5 – помощта се изплаща в размер на 25 на сто от пълния, а ако работните дни са от 6 до 10 – 50 на сто.

Необходими документи:

 1. Заявление-декларация по образец, към което се прилага:
  • документ за брутни доходи, получени в месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението-декларация – за самоосигуряващите се лица;
  • служебна бележка от работодателя (приложен примерен образец) – за трудово заетите лица;
  • декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация.

Полезно:

Заявлението може да бъде подадено лично, като се прилага лична карта (за справка); чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението декларация следва да е в оригинал; по електронен пър с квалифициран електронен подпис. Заявлението с приложените към него документи може да бъде подадено и чрез извънредно въведения електронен адрес: ao@asp.government.bg

Образецът на заявление-декларация за отпускане на месечна целева по чл.16б от ППЗСП и на примерния образец на служебна бележка от работодател са публикувани на електронната страница на АСП:

 • раздел „Социални помощи“, подраздел „Документи“;
 • рубрика „Коронавирус COVID-19″, Инструкция за ползване на електронни административни услуги в условия на извънредно положение, част „Видове административни услуги, които могат да бъдат заявени чрез алтернативните канали“, заявление по №26.