Начало
66 СУ “Филип Станиславов” предоставя следните административни услуги
Typing hands

66 СУ “Филип Станиславов” предоставя следните административни услуги

1. Задължителна информация
2. Издаване на диплома за средно образование
3. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
4. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
5. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
6. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
7. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
8. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
9. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.